سامانه هوشمند تشخیص و تفکیک پلاک وسایل نقلیه


سامانه هوشمند شناسایی پارامترهای ترافیکی و تشخیص تخلفات ترافیکی


1

به ما بپیوندید
Follow Us