بازدید جناب آقای چگینی مدیر عامل شرکت ملی گاز از سامانه فرادید

جناب آقای چگینی مدیر عامل شرکت ملی گاز از سامانه فرادید در غرفه مستقر در شرکت گاز بازدید کردند.