برگزاری دوره حفاری در شرکت فرادید

دوره حفاری در شرکت فرادید با حضور جناب آقای دکترعباس روحی رئیس اداره مهندسی حفاری شرکت ملی حفاری برگزار شد.