گفتگو در خصوص هوشمندسازی و کاهش ریسک با شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ

جلسه گفتگو در خصوص هوشمندسازی و کاهش ریسک با شرکت‌ها و موسسات تابعه سازمان تامین اجتماعی در نمایشگاه الکامپ با حضور فرادید برگزار شد.