اقدامات کنترلی

ذخیره سازی تصاویر مخاطره

ذخیره سازی تصاویر مخاطره

اطلاع رسانی (تلفنی، پیامک یا ایمیل)

اطلاع رسانی (تلفنی، پیامک یا ایمیل)

ارسال فرامین به سیستم صنعتی

ارسال فرامین به سیستم صنعتی