پلتفرم هوشمندسازی ایمنی

تشخیص و کنترل دود و آتش

تشخیص و کنترل دود و آتش

کار در ارتفاع

کار در ارتفاع

تشخیص و کنترل استفاده از تجهیزات ایمنی فردی

تشخیص و کنترل استفاده از تجهیزات ایمنی فردی

تشخیص فرد آسیب دیده بدون تحرک

تشخیص فرد آسیب دیده بدون تحرک

کنترل عملیات باربرداری و گودبرداری

کنترل عملیات باربرداری و گودبرداری

تخلیه اضطراری

تخلیه اضطراری

کنترل مکان های غیر مجاز و ناایمن

کنترل مکان های غیر مجاز و ناایمن

تشخیص روشنایی محیط کار

تشخیص روشنایی محیط کار

کنترل نظم و نظافت کارگاهی

کنترل نظم و نظافت کارگاهی

تشخیص آب و هوا

تشخیص آب و هوا

ارگونومی

ارگونومی

نظارت و بازرسی

نظارت و بازرسی

کنترل رفتارهای پرخطر

کنترل رفتارهای پرخطر