پلتفرم هوشمندسازی حراستی

کنترل تردد افراد در زمانهای مجاز و غیر مجاز

کنترل تردد افراد در زمانهای مجاز و غیر مجاز


کنترل تردد خودرو در زمانهای مجاز و غیر مجاز

کنترل تردد خودرو در زمانهای مجاز و غیر مجاز


تشخیص جهت و سرعت حرکت خودرو

تشخیص جهت و سرعت حرکت خودرو


تشخیص پلاک خودرو

تشخیص پلاک خودرو

کنترل مکان های غیر مجاز

کنترل مکان های غیر مجاز


تشخیص چهره

تشخیص چهره


ترافیک

ترافیک