پلتفرم هوشمندسازی حراستی

کنترل تردد افراد در زمانهای مجاز و غیر مجاز

کنترل تردد افراد در زمانهای مجاز و غیر مجاز

کنترل تردد خودرو در زمانهای مجاز و غیر مجاز

کنترل تردد خودرو در زمانهای مجاز و غیر مجاز

تشخیص جهت و سرعت حرکت خودرو

تشخیص جهت و سرعت حرکت خودرو

تشخیص پلاک خودرو

تشخیص پلاک خودرو

کنترل مکان های غیر مجاز

کنترل مکان های غیر مجاز

تشخیص چهره

تشخیص چهره

ترافیک

ترافیک