پلتفرم هوشمندسازی فرایندی

کنترل سلامت و عدم خوردگی یا خرابی نوارهای نقاله

کنترل سلامت و عدم خوردگی یا خرابی نوارهای نقاله

شناسایی عدم پر بودن سرویسهای دامپتراک

شناسایی عدم پر بودن سرویسهای دامپتراک

تشخیص خیسی بلت فیلتر

تشخیص خیسی بلت فیلتر

کنترل کاهش یا افزایش موجودی انبار

کنترل کاهش یا افزایش موجودی انبار

شناسایی سنگهای بزرگ تر از اندازه مناسب بر روی نوار نقاله

شناسایی سنگهای بزرگ تر از اندازه مناسب بر روی نوار نقاله

شناسایی ریزش بار از نقاط مختلف نوار نقاله

تخلیه اضطراری

تشخیص عیوب ظاهری محصول

تشخیص عیوب ظاهری محصول

تشخیص وضعیت تجهیزات

تشخیص وضعیت تجهیزات